Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Odstúpenie od zmluvy

právna poradňa - odstúpenie od zmluvyAko je zaiste každému známe, pri predaji tovaru v internetovom obchode, musí predávajúci rátať s tým, že spotrebiteľ má možnosť od zmluvy odstúpiť v rámci 14-dennej lehoty. V tejto lehote je spotrebiteľovi umožnené si tovar vyskúšať, zistiť jeho vlastnosti a funkčnosť. Práva a povinnosti súvisiace s možnosťou odstúpenia od zmluvy v 14 dňovej lehote si priblížime v tomto článku, pričom si uvedieme aj ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy, ktoré patria spotrebiteľom tak pri predaji tovaru cez internetový obchod, ale rovnako aj v kamennej predajni.

 

Odstúpenie od zmluvy až po uzavretí zmluvy

V prvom rade považujeme za dôležité uviesť na pravú mieru, že od zmluvy možno odstúpiť až po jej uzavretí. Aj keď je to pre niekoho samozrejmosť, stále sa nájdu predávajúci, ktorí týmto pojmom veľmi nerozumejú a za odstúpenie od zmluvy považujú napríklad aj storno objednávky. 

Dôležité je teda uvedomiť si, že od zmluvy možno odstúpiť až v čase, keď bola táto uzavretá. Kedy dochádza k okamihu uzavretia samotnej zmluvy je preto dobré mať upravené priamo v obchodných podmienkach, aby potom nedochádzalo k rôznym nejasnostiam práve v tejto súvislosti. Niektoré e-shopy majú tento okamih upravený napríklad tak, že k uzavretiu zmluvy dochádza až po tom, ako predávajúci nejakou formou (väčšinou formou e-mailu) záväzne potvrdí objednávku spotrebiteľa, a teda v tomto okamihu dochádza k uzavretiu zmluvy. Ako už bolo uvedené, nemožno si to zamieňať s tzv. „stornovaním“, resp. zrušením objednávky, ešte pred okamihom uzavretia samotnej zmluvy. Aj túto možnosť, ak ju e-shop ponúka, je dobré mať upravenú v obchodných podmienkach.

Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

Štrnásťdňová lehota na odstúpenie od zmluvy začína spotrebiteľovi plynúť odo dňa prevzatia tovaru. 

Ak však predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informáciu o práve odstúpiť od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pozor si treba dávať aj na to, že lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. To znamená, že nemusí byť v tejto lehote predávajúcemu toto oznámenie aj doručené.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetový obchod musí na svojej webstránke tiež poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ však jeho odstúpenie môže oznámiť predávajúcemu samozrejme aj iným spôsobom ako prostredníctvom tohto formuláru. Oznámenie o odstúpení však musí byť jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Spotrebiteľ má samozrejme právo dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Dôležité je tiež vedieť, že predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Povinnosti kupujúceho pri odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne. Lehota ostáva zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty.

Pozor si treba tiež dať na to, že pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. 

Zodpovednosť spotrebiteľa za zníženie hodnoty tovaru

Aby sa však predávajúci necítili až tak ukrivdení, zákon síce umožňuje spotrebiteľovi v rámci 14 dňovej lehoty si tovar odskúšať, avšak spotrebiteľ tiež zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Toto však zároveň platí iba pre prípad, ak si predávajúci splnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy inak ako v rámci 14-dennej lehoty 

Napriek tomu, že sme sa v článku venovali najmä možnosti spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v rámci 14 dňovej lehoty, netreba zabúdať tiež na fakt, že aj pre internetové nakupovanie platí právo spotrebiteľa od zmluvy odstúpiť, ak si predávajúci nesplní svoju povinnosť vybaviť relamáciu v rámci 30 dňovej lehoty. Rovnako má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa na tovare vyskytne rovnaká vada opakovane, pričom v zmysle ustálenej judikatúry súdov sa za opakovanú vadu v takomto prípade považuje vada, ktorá sa na tovare vyskytla trikrát. Pri odstúpení od zmluvy treba teda pamätať aj na tieto prípady.

 

K tejto téme odporúčame aj ďalšie články o právach a povinnostiach predávajúceho:

Reklamácie a povinnosti predávajúceho (2. diel)

Reklamácia a povinnosti predávajúceho (1. diel)

Proces uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetu

 

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať