Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Proces uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetu

Proces uzatvárania zmlúv prostredníctvom internetuNapriek elektronicky veľmi pokročilej dobe azda niet človeka, ktorý by si tovar nekupoval denne v bežnom kamennom obchode. Povedzme si však pravdu, nad momentom uzavretia zmluvy sa bežný smrteľník zrejme často nezamýšľa. Tovar si jednoducho od predávajúceho prevezme, zaplatí zaň kúpnu cenu a tým to hasne. Moment uzavretia kúpnej zmluvy v takýchto prípadoch možno vymedziť práve zaplatením kúpnej ceny za tovar zo strany zákazníka a odovzdaním tovaru do dispozície kupujúceho zo strany obchodníka. O to zložitejšie je však určiť moment uzavretia zmluvy práve pri nákupe cez e-shop.

Aby sa neskôr predišlo akýmkoľvek problémom, pri nákupe cez internet je potrebné presne vymedziť okamih vzniku kúpnej zmluvy, t. j. okamih, kedy sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Uvedené je preto potrebné mať presne vymedzené v rámci obchodných podmienok internetového obchodu.

V praxi to e-shopy často robia tak, že ihneď po tom, ako kupujúci odošle objednávku, tomuto zašlú informatívny e-mail o tom, že objednávka bola prijatá. V prípade väčšiny predávajúcich však v tejto fáze ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy (t. j. tento prvý e-mail ešte nie je záväznou akceptáciou objednávky). K uvedenému úkonu dôjde až potom, ako si predávajúci overí dostupnosť tovaru a odošle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail. Teda až tento druhý e-mail predstavuje záväznú akceptáciu objednávky. Takto je to možné zakomponovať i do obchodných podmienok internetového obchodu. V takom prípade, keď predávajúci obdrží objednávku od kupujúceho, zašle len informatívny e-mail za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Až keď si overí, či je tovar dostupný, potom tomuto zašle druhý e-mail, ktorý bude predstavovať záväznú akceptáciu objednávky.

OP - proces uzatvárania zmlúv na diaľku

V obchodných podmienkach každého e-shopu by malo byť presne vyšpecifikované, kedy dochádza k momentu uzavretia zmluvy.

Samozrejme je vyššie uvedené možné upraviť i tak, že za záväznú akceptáciu objednávky bude považovaný už prvý e-mail odoslaný predávajúcim, čo by znamenalo, že kúpna zmluva bola uzatvorená okamihom prijatia tohto prvého e-mailu kupujúcim. Predávajúci by však už následne nemohol objednávku stornovať, ak by napríklad zistil, že tovar nie je na sklade, resp. že nie je schopný ho vyrobiť, prípadne by zistil inú skutočnosť, v dôsledku ktorej by tovar nevedel doručiť. Z dôvodu vzniku takýchto nepredvídateľných okolností je pre predávajúceho výhodnejšie postupovať prvým uvedeným spôsobom a do obchodných podmienok uviesť, že kupujúci najskôr zašle objednávku, následne obdrží od predávajúceho informatívny e-mail o tom, že objednávka bola prijatá (t. j. e-mail, ktorý ešte nie je záväznou akceptáciou objednávky), a až potom, keď si predávajúci overí dostupnosť tovaru, zašle potvrdzujúci e-mail kupujúcemu, teda e-mail predstavujúci záväznú akceptáciu objednávky. Takýto proces je pre prax zaiste výhodnejší, nakoľko zo zákona vyplýva, že ak už dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, tak predávajúci nemá možnosť jednostranne objednávku stornovať, môže jedine odstúpiť od zmluvy v súlade so zákonom. Ak by teda nastala skutočnosť, že predávajúci zistí, že tovar sa už napríklad nevyrába alebo nedodáva, môže stornovať objednávku iba vtedy, keď kúpna zmluva ešte nie je uzatvorená. Predávajúci má tak časový priestor na overenie si, či je schopný tovar dodať, či sa tovar stále vyrába, a pod.

Na tomto mieste však upozorňujeme i na situáciu, kedy predávajúci zistí, že je schopný dodať tovar iba v cene vyššej, ako bola pôvodne uvedená pri produkte. Tu podľa zákona má povinnosť vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred záväznou akceptáciou objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

 

Príklad obchodných podmienok:

X. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

X.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len “objednávka”). V prípade, ak predávajúci a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky www.eshop.sk, predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

 

X.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční pracovník predávajúceho najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred záväznou akceptáciou objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

X.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

 

Nech sa už predávajúci rozhodne pre ktorúkoľvek z možností, do obchodných podmienok každého internetového obchodu odporúčame pre hladký a nesporový priebeh obchodovania presne zakomponovať, kedy dochádza k momentu uzavretia zmluvy. Pokiaľ by to e-shop nemal vo svojich VOP upravené, bolo by neskôr tento moment uzavretia zmluvy možné určiť iba s pomernými ťažkosťami, a teda by to v praxi mohlo spôsobiť mnoho problémov napríklad v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

 

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať