Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Ako si bezpečne zaregistrovať ochrannú známku

V praxi sa často stáva, že sa na ťažko vydretom úspechu spoločnosti produkujúcom kvalitné výrobky či služby, snaží „nabaliť“ niekto iný. Napríklad tým, že zneužije označenia produktov, ktoré je typické pre inú spoločnosť. V snahe zabrániť parazitovaniu na cudzích a zameniteľných označeniach bola vytvorená tzv. ochranná známka.

Čo je to ochranná známka?

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Ochrannú známku často predstavujú rôzne logá, slová, písmená, ale môže ňou byť napríklad aj obchodné meno spoločnosti, či jeho slogan.

Účel registrácie ochrannej známky

Účelom ochrannej známky je odlíšiť produkty jednej spoločnosti, aby sa nedali zameniť s produktami druhej spločnosti. Zápisom ochrannej známky sa teda podnikateľ snaží okrem iného tiež zamedziť zneužívaniu jeho dobrého mena a kvalitne ponúkaných produktov.

Práva z ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky má po jej zaregistrovaní nasledovné práva:

 • výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná,

 • oprávnenenie používať spolu s ochrannou známkou značku ® .

ochranný známka VIGI.sk

Ochrannú značku si nechala zaregistrovať aj Vierka Gimecká pre svoju značku športového oblečenia VIGI®

Ak zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie:

 • zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,

 • ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,

 • zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

ochranná známka pre e-shopyAké označenie môže tvoriť ochrannú známku?

Označenie, ktoré si môžete dať zapísať ako ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť, a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

co-nemoze-tvorit-ochrannu-znamkuČo nemôže tvoriť ochrannú známku?

Zákon o ochranných známkach upravuje tiež označenia, ktoré si do registra zapísať nemôžete. Patria medzi ne:

 • označenie, ktoré sa nedá graficky znázorniť (ako ochranná známka teda nemôže slúžiť napríklad zvuková nahrávka),

 • označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť,

 • označenie, ktoré tvoria výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, alebo iných vlastností tovarov alebo služieb,

 • označenie, ktoré tvoria výlučne označenia alebo údaje, ktoré sú obvyklé v bežne používanom jazyku alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach,

 • označenie, ktoré tvorí výlučne tvar výrobku, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu,

 • označenie, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi,

 • označenie, ktoré môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb,

 • označenie, ktoré obsahuje bez súhlasu príslušných orgánov označenia chránené podľa medzinárodného dohovoru,

 • označenie, ktorého obsahom sú značky, ktorých používanie nie je v súlade s ustanoveniami iného právneho predpisu alebo je v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv,

 • označenie, ktoré obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol,

 • označenie, ktoré obsahuje bez súhlasu príslušných orgánov znaky, emblémy alebo erby iné než tie, ktoré sú chránené podľa medzinárodného dohovoru, a ktoré sú predmetom verejného záujmu,

 • označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere,

 • označenie, ktoré obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína alebo liehoviny, ktoré nemajú taký zemepisný pôvod,

 • označenie, ktoré je zhodné so staršou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby; to neplatí ak prihlasovateľ alebo majiteľ zhodnej staršej ochrannej známky udelí písomný súhlas na zápis označenia ako ochrannej známky,

 • označenie, ktoré sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra.

Kde si možno dať ochrannú známku zapísať?

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Postup zápisu ochrannej známky

1/ Podanie prihlášky – prvým krokom k registrácii ochrannej známky je nepochybne podanie prihlášky na zápis ochrannej známky do registra. Dňom podania prihlášky je deň jej doručenia úradu. Prihláška musí obsahovať žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky, identifikačné údaje prihlasovateľa, identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený, ďalej znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihlasovaného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie, zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka a podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu. Ak podaná prihláška neobsahuje údaje a náležitosti podľa zákona, úrad prihlasovateľa vyzve, aby v lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace, prihlášku doplnil. V tomto prípade je dňom podania prihlášky deň doručenia podania, ktorým prihlasovateľ tieto údaje a náležitosti doplnil, inak sa prihláška považuje za nepodanú. Prihlasovateľovi vzniká právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby.

2/ Konanie o zápise ochrannej známky – Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom. Ak prihláška nespĺňa podmienky v zmysle zákona, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak ich tento neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť však musí úrad prihlasovateľa vo výzve vopred upozorniť.

3/ Rozhodnutie o zápise alebo zamietnutí zápisu ochrannej známky – Ak označenie, ktoré si chce dať prihlasovateľ zapísať do registra ako ochrannú známku nie je spôsobilé na zápis podľa zákona, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť. Dôvody na zamietnutie prihlášky sa môžu týkať len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad v tom prípade prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby. Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo ak prihláška nebola zamietnutá, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Každý môže až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov, podľa ktorých označenie nie je spôsobilé na zápis ochrannej známky do registra. Úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi. Po zverejnení prihlášky vo vestníku môže oprávnená osoba v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov uvedených v zákone, ktoré súvisia so zápisom staršej ochrannej známky a práv k nej prislúchajúcim. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Potom nasleduje vyjadrenie sa k námietkám a konanie o nich. Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa zákona, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku môže zamietnuť len pre tieto tovary alebo služby. Ak však úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa zákona, námietky zamietne. Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa zákona neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkách skončilo právoplatným rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra. Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky. Majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra. Zápis ochrannej známky do registra sa oznámi vo vestníku.

Trvanie ochrany zápisu ochrannej známky

Platnosť zápisu ochrannej známky trvá desať rokov odo dňa podania prihlášky. To však neznamená, že ďalej táto známka už v registri nemôže byť zapísaná. Úrad platnosť zápisu ochrannej známky môže obnoviť na ďalších desať rokov na základe podanej žiadosti.

Čo robiť v prípade neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky

V prípade, ak bolo do Vašich práv ako majiteľa z ochrannej známky neoprávnene zasiahnuté, nemusíte zúfať. Ako majiteľ ochrannej známky máte právo domáhať sa:

 • aby porušenie alebo ohrozenie Vášho práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené,

 • primeraného zadosťučinenia aj v podobe peňažného plnenia,

 • práva na vydanie bezdôvodného obohatenia,

 • práva na náhradu škody.

V prípadne vzniknutého sporu z ochranných známok je dôležité si svoje právo obhájiť na súde.

Pokiaľ ste sa rozhodli, že si označenie svojich produktov chcete proti jeho zneužitiu iným podnikateľom poistiť, máte možnosť si podať prihlášku na zápis označenia ako ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Prihlášku si samozrejme môžete podať sami. Pokiaľ s tým však máte problém, resp. potrebujete poradenstvo ohľadom tejto problematiky, neváhajte sa obrátiť na odborníka v tejto oblasti.

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať