Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Nebojme sa paragrafov – Ako si chrániť svoje autorské práva?

V dnešnej dobe je nepochybne oveľa ťažšie, uchrániť si svoje autorstvo k dielu. V okamihu ako „zavesíte“ fotografiu na stránku svojho e-shopu, táto sa stáva verejne dostupnou doslova celému svetu. Čo robiť a na koho sa obrátiť, ak zistíte, že si niekto vaše fotografie osvojil a bez ostychu ich uverejňuje na svojom e-shope či webstránke? Čoho sa môžete domáhať? Na čo všetko vás oprávňujú autorské práva?

Čo možno rozumieť pod pojmom dielo?

Predmetom autorského práva v zmysle zákona možno rozumieť dielo z rôznych oblastí, ak je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Nepôjde teda len o výrobky, stavby, či knihy. Za autorské dielo možno nepochybne považovať aj fotografiu, ktorá je výsledkom tvorivej činnosti autora.

Aj keď si to mnohí neuvedomujú, aj samotná fotografia je chránená v zmysle autorského práva. To znamená, že ak by si ktokoľvek stiahol verejne prístupnú fotografiu, ktorú sám nevyhotovil a následne by ju ďalej zverejňoval, bez uvedenia jej pôvodného zdroja, nebolo by to v súlade so zákonom.

Kedy vzniká autorské právo k fotografii?

Autorské právo k fotografii vzniká už okamihom, keď je táto objektívne vyjadrená v podobe vnímateľnej zmyslami. Teda jej vyhotovením.

Práva autora k fotografii

Vytvorením diela, teda aj fotografie, vzniknú autorovi k tejto fotografii osobnostné i majetkové práva.

Osobnostných práv sa autor nemôže vzdať a spájajú sa výhradne s osobou autora. Do osobnostných práv možno zasahovať iba so súhlasom autora. Tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú. Napriek tomu si po smrti autora nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu. Toto sa smie použiť iba spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno, či pseudonym autora, ak sa nejedná o dielo anonymné.

Autor má v rámci svojich osobnostných práv:

 • právo na autorstvo k svojmu dielu,

 • právo rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela,

 • právo byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom – toto právo sa vzťahuje na každé použitie tohto diela, ak je takýto spôsob označenia pri danom diele a spôsobe použitia možný a obvyklý,

 • právo na nedotknuteľnosť svojho diela – najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti.

Majetkové práva sú rovnako neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou, okrem pohľadávok vzniknutých z majetkových práv, a sú tiež predmetom dedičstva.

Každý autor diela môže so svojím dielom nakladať a disponovať s ním. To znamená, že má vrámci svojich majetkových práv právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na jeho použitie. Dielo je možné teda použiť iba so súhlasom autora, ktorý má tiež právo na odmenu za jeho použitie.

Kedy možno zverejňovať fotografiu iného autora?

Aj keď má každý autor výhradné osobnostné a majetkové práva k svojmu dielu, to ešte neznamená, že použitie takejto fotografie inou osobou je absolútne vylúčené. Ak by ste teda mali záujem zverejniť na svojej webovej stránke fotografiu, ktorú ste sami nezhotovili, môžete požiadať jej autora o udelenie súhlasu s takýmto použitím fotografie. Súhlas sa zabezpečuje prostredníctvom licenčnej zmluvy v rozsahu a spôsobom dohodnutým v zmluve. Áno, ústna dohoda je síce možná, no len veľmi ťažko sa dokazuje. Treba mať vždy na pamäti memento, že čo nie je na papieri, neexistuje, a s touto výstrahou ísť do každého obchodného vzťahu. Veľmi ľahko sa totiž môže stať, že si autor pri vidine možného zárobku, svoj súhlas rozmyslí. I pri využití licenčnej zmluvy však rátajte s tým, že jej autor má nárok na odmenu.

Súhlas autora na použitie diela však nie je potrebný vždy. Tento sa nevyžaduje v prípadoch ustanovených v autorskom zákone. Jedná sa napríklad o použitie diela vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný a mnohé ďalšie podľa zákonnej špecifikácie.

Čo robiť v prípade, ak niekto neoprávnene použije vami vyhotovenú fotografiu, ku ktorej máte autorské práva?

Ak sa aj Vám stal podobný prípad, máte možnosť domáhať sa ochrany svojho práva na súde. Autor, do ktorého autorského práva sa neoprávnene zasiahlo, alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä:

a) určenia svojho autorstva,

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia – toto platí aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva – toto platí opätovne aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o

 • vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,

 • vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,

e) poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o

 • používateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,

 • rozsahu použitia diela,

 • priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,

f) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

 • zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

 • zničením materiálov, nástrojov a pomôcok použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,

g) náhrady škody, vrátane nemajetkovej,

h) vydania bezdôvodného obohatenia.

Pozor, porušovanie autorského práva je trestné!

Trestné činy, ktoré smerujú proti priemyselným právam a proti autorskému právu sú zaradené v Trestnom zákone medzi hospodárske trestné činy. Trestného činu porušovania autorského práva sa v zmysle Trestného zákona dopustí ten, kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, pričom páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, v prípade prítomnosti kvalifikovaných skutkových podstát až osem rokov.

ako chrániť autorské právaTo znamená, že pokiaľ niekto porušil vaše autorské práva spôsobom ustanoveným v Trestnom zákone, môžete sa okrem občianskeho súdu, obrátiť tiež na orgány činné v trestnom konaní, ktoré tento čin prešetria.

Aby sme to na záver zhrnuli, najbezpečnejším spôsobom uverejňovania fotografií na vašich webstránkach stále ostáva, ak si tieto fotografie vyhotovíte sami, resp. ak na ich zverejnenie získate súhlas autora.

Na druhej strane, ak ste autorom a vaše autorské práva boli porušené, nebojte sa domáhať sa ich ochrany prostredníctvom súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní.

Naša právna kancelária BÁNOS.sk je vám pri riešení vašich problémov k dispozícii. Neváhajte sa na nás obrátiť.

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať