Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Ochrana dobrej povesti a obchodného mena právnickej osoby

poškodzovanie dobrého mena spoločnosti

Ochráňte dobrú povesť svojho e-shopu a svojej firmy. Ako sa brániť pred ohováraním poradí Advokátska kancelária BÁNOS, s.r.o.

Každý podnikateľ, ktorý má v obchodnom svete vybudované dobré obchodné meno a povesť, na ich ochranu dbá. Čo však robiť, ak túto dobrú povesť niekto naruší napríklad ohováraním či šírením nepravdivých skutočností? Pritom nejde o ojedinelý jav. Čoraz častejšie sú prípady, kedy dochádza doslova k ničeniu dobrej povesti a obchodného mena právnickej osoby na rôznych diskusných fórach. Je preto dôležité vedieť, kedy dochádza k poškodzovaniu obchodného mena a ako sa proti tomu možno účinne brániť.

zľahčovanieZľahčovanie

Zľahčovanie je jedným z možných spôsobov poškodzovania dobrej povesti právnickej osoby, pričom patrí v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka k nekalosúťažnému konaniu, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž je samozrejme zakázaná.

Zľahčovaním je najmä konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu. Zľahčovaním je aj uvedenie a rozširovanie pravdivých údajov o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa, pokiaľ sú spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu. Nekalou súťažou však nie je, ak bol súťažiteľ k takému konaniu donútený okolnosťami (oprávnená obrana) alebo ak takéto údaje uviedol v porovnávacej reklame.

ako ochrániť dobrú povesťOchrana v zmysle Obchodného zákonníka

Ten, koho práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, sa môže domáhať, aby sa tohto konania rušiteľ zdržal a aby odstránil závadný stav. Môže tiež požadovať primerané zadosťučinenie, a to buď poskytnutím peňažnej náhrady, alebo náhradou škody, čí vydaním bezdôvodného obohatenia.

neoprávnené použitie názvu právnickej osobyNeoprávnené použitie názvu právnickej osoby

Okrem zásahu do dobrej povesti právnickej osoby sa v praxi stávajú aj prípady, kedy dochádza k zneužitiu či neoprávnenému použitiu obchodného mena právnickej osoby. Samozrejme, hneď po zistení tohto neoprávneného zásahu, je možné sa proti tomu brániť. Ochrany sa možno domôcť priamo na súde. Pri neoprávnenom použití názvu právnickej osoby sa možno domáhať na súde, aby sa neoprávnený používateľ zdržal jeho používania a odstránil závadný stav. Možno sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré sa môže požadovať i v peniazoch.

zásah do dobrej povesti v zmysle Občianskeho zákonníkaZásah do dobrej povesti právnickej osoby a jej ochrana v zmysle Občianskeho zákonníka

Pri neoprávnenom zásahu do dobrej povesti právnickej osoby sa možno rovnako domáhať na súde, aby sa neoprávnený používateľ zdržal takéhoto zásahu, a aby odstránil závadný stav, pričom i v tomto prípade sa možno rovnako domáhať primeraného zadosťučinenia aj v peniazoch.

dobrá povesťDobrá povesť

Ak sa chce podnikateľ domáhať ochrany dobrej povesti na súde, je samozrejme nutné, aby túto dobrú povesť i mal. Dobrá povesť právnickej osoby vzniká už okamihom jej vzniku a prejavuje sa najmä v jej správaní. Ak si teda právnická osoba plní svoje záväzky riadne a včas, v styku s obchodnými partnermi a zákazníkmi vystupuje solventne, je zrejmé, že o dobrej povesti takejto právnickej osoby nemožno pochybovať. Ide však o vyvrátiteľnú domnienku a v prípade súdneho sporu je potom dôkazné bremeno na protistrane, aby táto dokázala, že právnická osoba už v čase neoprávneného zásahu túto dobrú povesť nemala. V takom prípade by teda nebolo možné hovoriť o narušení ochrany dobrej povesti.

Do dobrej povesti právnickej osoby možno zasiahnuť skutkovými tvrdeniami, ktoré sú nepravdivé, ako aj neprimeranými hodnotiacimi úsudkami. Zásahom do dobrej povesti však podľa ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu môže byť aj kritika, ak táto presiahla rámec oprávnenej kritiky.

Zákon dobrej povesti poskytuje ochranu už aj v prípade, keď neoprávnený zásah dobrú povesť právnickej osoby len ohrozil, nemusí teda dôjsť k priamemu poškodeniu dobrej povesti.

Pokiaľ teda niekto ohrozuje dobré meno aj vašej spoločnosti či jej dobrú povesť, neváhajte sa obrátiť na odborníka, ktorý vám s jej ochranou dokáže okamžite pomôcť.

Banner: vytvorte si e-shop na skúšku v BiznisWebe

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať