Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Ako vytvoriť bezchybné obchodné podmienky pre e-shop

Ak prevádzkujete e-shop na internete, je vám iste známe, že musí mať vlastné obchodné podmienky. V opačnom prípade vám hrozí pokuta. Predajom tovaru, či služieb na internete totiž ako predajca uzatvárate so zákazníkom zmluvu na diaľku a obchodné podmienky, s ktorými zákazník prejaví svoj súhlas.  Je to vlastne vstupná brána do spoločného obchodu, s dojednaniami tejto kúpnej zmluvy. A všeobecné pravidlo ,,clara pacta – boni amici, teda ,,dobré zmluvy robia dobrých priateľov“, čo nielen pre prípad možných budúcich sporov, zaiste oceníte.

Ako teda vytvoriť dobré obchodné podmienky pre internetový obchod, v súlade so zákonom a zároveň také, ktoré okrem iného ochránia vás ako predajcu?

ako vytvoriť obchodné podmienky pre e-shopČo musia obsahovať všeobecné obchodné podmienky e-shopu?

Aké informácie musí dostať zákazník ešte pred odoslaním objednávky presne definuje Zákon o ochrane spotrebiteľa:

1/ hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby – čo musí popis týchto vlastností obsahovať, závisí samozrejme od konkrétneho predávaného tovaru, či služby. Pri popise týchto vlastností je preto rozdiel, či ste predajcom napr. potravín, oblečenia, pracovného náradia, atď.

2/ údaje predávajúceho –  sem patrí obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, telefónne číslo a ďalšie dôležité údaje ako IČO, označenie registra a číslo zápisu, e-mailová adresa, DIČ, názov a adresa dozorného orgánu. Predávajúci tiež musí uviesť adresu, na ktorej si zákazník môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto líši od jeho sídla.

3/ celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH – táto informácia samozrejme závisí od konkrétneho tovaru, či služby a uvádza sa priamo pri konkrétnom produkte v e-shope.

4/ náklady na dopravu, dodanie, poštovné, iné náklady a poplatky – aj túto informáciu sa zákazník musí dozvedieť vopred bez ohľadu na to, či bude uvedená vrámci obchodných podmienok alebo pri každom tovare v e-shope zvlášť.

5/ cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak ide o číslo so zvýšenou tarifou

6/ platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu dodania, informáciu o vybavovaní reklamácií a sťažností – zákazník musí byť okrem platobných podmienok oboznámený aj o dostupnosti tovaru a lehote jeho dodania (či je tovar skladom, do koľkých dní ste schopný tento tovar odoslať, atď).

7/ informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu – podľa zákona musí predajca zákazníkovi okrem tejto informácie zároveň poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy.

8/ informáciu o znášaní nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy

9/ informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za poskytnuté plnenie – toto platí v prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy po tom, čo na ňu udelil vyslovený súhlas.

10/ informáciu o tom, kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

11/ informáciu o tom, že je predávajúci zodpovedný za vady tovaru alebo služby – predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby počas záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na daný tovar, či službu.

12/ informáciu o prísnejších podmienkach záruky – toto sa vzťahuje na tovar, ktorého záruka je podmienená napríklad určitým spôsobom používania.

13/ informáciu o existencii príslušných kódexov správania – platí pre prípad, ak sa predávajúci takýto kódex zaviazal dodržiavať.

14/ informáciu o dĺžke trvania zmluvy

15/ informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa – ak zo zmluvy plynie takýto záväzok pre spotrebiteľa.

16/ informáciu o povinnosti zaplatiť preddavok – toto sa samozrejme nevzťahuje na každý prípad, iba ak to vyplýva zo zmluvy. Ak teda ako predávajúci požadujete od zákazníka platbu vopred, musíte ho o tejto skutočnosti informovať dopredu.

17/ informáciu o funkčnosti, vrátane použitelných technických ochranných opatrení na zabezpečenie obsahu a o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom – tieto informácie sú samozrejme špecifické a vzťahujú sa iba na tovar s elektronickým obsahom.

18/ predávajúci je tiež povinný uviesť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov – v súvislosti s touto informáciou je potrebné uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

19/ predávajúci je okrem vyššie uvedeného povinný tiež zabezpečiť, aby bol zákazník informovaný o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Najvhodnejším spôsobom je uviesť to pri konečnom tlačidle objednávky v košíku ako: „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Podľa zákona, ak by ste si túto povinnosť nesplnili, zákazník nie je povinný za tovar, či službu zaplatiť.

20/ dôležité je tiež informovať zákazníka o osobných údajoch, ktoré sa budú spracovávať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré by nijaký prevádzkovateľ aj s ohľadom na vysoké pokuty, nemal prehliadnuť.

Nechajte si vypracovať obchodné podmienky šité na mieru priamo pre váš e-shop – kontaktujte našu právnickú kanceláriu BANOS.sk. Radi vám pomôžeme ochrániť váš e-shop.

1475603965_paragraphKam umiestniť Všeobecné obchodné podmienky v e-shope?

Zákon nepredpisuje miesto, kde musí byť umiestnený odkaz. Odporúčame ich umiestniť pri vyššie uvádzanom tlačítku s názvom „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“.

súhlas s obchodnými podmienkami

ukážka z praxe – Súhlas s obchodnými podmienkami v e-shope od BiznisWeb.sk

Pri objednávaní tovaru musí kupujúci „súhlasiť“ so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a  Ochranou osobných údajov, t.j. pokiaľ  neodklikne checkbox, ktorým vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedeným, nemôže byť jeho objednávka úspešná (checkbox nesmie byť predkliknutý!). Text by sa mal nachádzať pri potvrdení objednávky, približne v takomto znení:

„Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (link na ich znenie), Reklamačným poriadkom (link na ich znenie) a Ochranou osobných údajov (link na ich znenie), porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím.“

1475603965_paragraphMôžem do obchodných podmienok zakomponovať vlastné zmluvné dojednania?

Okrem tých zákonných, môžete doplniť akékoľvek vlastné zmluvné dojednania. Podmienkou však je, aby neodporovali zákonu, resp. ho neobchádzali. V praxi sa často stáva, že predávajúci sa dojednaniami v obchodných podmienkach snaží chrániť svoje záujmy, avšak ako bolo uvedené, je dôležité, aby tieto neodporovali zákonu.

Ak je teda v zákone určená lehota, túto nemožno skrátiť, možno ju však predĺžiť. Takisto si predávajúci v rámci obchodných podmienok nemôže svojvoľne upraviť dojednanie, ktoré by bolo v rozpore so zákonným znením. Ako príklad, kedy by predávajúci konal v rozpore so zákonom, možno uviesť snahu predávajúceho vopred sa vyviniť zo zodpovednosti za vady, ktoré by sa v budúcnosti mohli prejaviť, a za ktoré naopak v zmysle zákona zodpovedá.

1475603965_paragraphKto môže vytvoriť všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod?

Všeobecné obchodné podmienky pre eshop nemusí robiť právnik, môžete si ich vytvoriť aj sami. Zosúladenie obchodných podmienok so je zákonom pomerne zložité a závislé od konkrétnej činnosti konkrétneho podnikateľa, je však vhodné obrátiť sa na odborníka, ktorý vám ich vyhotoví na mieru, bez prípadných zákonných nedostatkov.

1475603965_paragraphKto kontroluje súlad obchodných podmienok so zákonom a aké sankcie hrozia v prípade zistených porušení?

Kontrolu nad poskytovaním všetkých zákonných informácií, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, aj v prípade zistenia pochybenia udeľuje nemalé pokuty.

Výška pokuty je závislá od konkrétneho prípadu a samozrejme, zisteného porušenia. Nie je výnimkou, ak je za identické porušenie zákona udelená jednému predávajúcemu 100 € pokuta a druhému 1 000 €. Konečné rozhodnutie je teda vždy na kontrolnom orgáne a môže sa odvíjať od rôznych faktorov, ako je počet porušení, veľkosť e-shopu, a pod.

Zákon stanovuje, čo musia všeobecné obchodné podmienky obsahovať (§ 3 zákona č. 102/2014 Z.z.), pričom je jasné, že absencia niektorej z nich znamená automatické uloženie pokuty. Zvlášť sú pokuty udeľované za proces objednávky produktu či služby, alebo nereagovanie na zákonné odstúpenie od zmluvy. Nezabudnite na nové povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o alternatívnom riešení sporov, na základe ktorého musí e-shop povinne spolupracovať pri zmierlivom riešení sporu.

1475603965_paragraphPozor na likvidačné pokuty!

Ukladaná pokuta sa v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. môže vyšplhať až do výšky 33 000 € a pri porušení povinností podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa do 66 400 €, čo môže byť pre nejedného podnikateľa likvidačné. Na vypracovaní dobrých obchodných podmienok a ich súlade s právnym poriadkom, si preto dajte naozaj záležať.

Nikto z nás by nebol nadšený, ak by mu bola udelená podobná pokuta ako v tomto prípade – Rozhodnutie SOI o udelení pokuty.

Veríme, že sme vám prehľadom 20 najdôležitejších krokov pre vytvorenie skvelých a hlavne legislatívne správnych obchodných podmienok pomohli. No, ak by ste predsa len mali problémy alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s akýmkoľvek právnym problémom.

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať