Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Povinnosti pre podnikateľov plynúce zo zákona o odpadoch

Zákon o odpadoch - povinnosti pre podnikateľov a majiteľov e-shopov a webstránokNový zákon o odpadoch nadobudol síce účinnosť ešte v roku 2016, mnoho podnikateľov však dodnes nemá jasno, aké povinnosti sa na nich v zmysle zákona vzťahujú. Hoci bol prvotný zámer zákonodarcu ušľachtilý, pričom zákonodarca ním sledoval najmä zníženie množstva odpadov, zameranie  na  predchádzanie vzniku odpadu a minimalizovanie jeho negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí, nič to nemení na tom, že vedľajším efektom bolo zaťaženie podnikateľského prostredia množstvom povinností týkajúcich sa obsiahlej administratívy a registrácií.

Podnikateľ ako výrobca vyhradeného výrobku

Výrobcom vyhradeného výrobku sa v zmysle zákona rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

Jednoduchšie povedané, výrobcom vyhradeného výrobku, na ktorého sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť a s tým súvisiace povinnosti, je takmer každý podnikateľ. Veď už len výrobcom neobalových výrobkov je každá osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza na trh neobalový výrobok, medzi ktorý sa radí aj obyčajný reklamný leták, vizitka, katalóg alebo akýkoľvek iný propagačný materiál, ktorý je určený pre zákazníkov.

Preto, aby ste boli definovaný ako výrobca neobalových výrobkov, postačuje, aby ste uviedli na trh niečo, čo nie je obalom, je to vyrobené z plastu, papiera, skla alebo lepenky a odpad z toho neskôr môže skončiť v komunálnom odpade. Takéto podmienky spĺňa aj obyčajný reklamný leták, ktorý sa vhadzuje potenciálnym zákazníkom vytlačený do schránky, a tí ho neskôr vyhodia do koša.

Navyše, ak by ste sa domnievali, že sa titulu výrobcu neobalových výrobkov zbavíte tým, že si dáte napríklad letáky vytlačiť prostredníctvom tlačiarne,  nie je to úplne tak. Za výrobcu týchto produktov sa nepovažuje tlačiareň, ktorá ich vytlačí, ale výrobcom je podnikateľ, ktorý ich uvádza na trh.

Rovnako ľahko sa každý podnikateľ, ktorý dodáva svojím zákazníkom tovar zabalený v obaloch (aj keď len mikroténových sáčkoch), môže považovať za výrobcu obalov v zmysle zákona o odpadoch. Za výrobcu obalu sa teda v zmysle zákona o odpadoch považuje nie ten podnikateľ, ktorý skutočne priemyselne vyrobí obaly (napríklad mikroténové sáčky, či kartónové škatule), ale práve ten podnikateľ, ktorý do nich balí tovar pre svojich zákazníkov.

povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku - zákon o odpadochPovinnosti výrobcu vyhradeného výrobku

Okrem špecifických povinností vzťahujúcich sa na každého jedného výrobcu vyhradeného výrobku, ako je napríklad tiež výrobca obalov, či neobalových výrobkov, na skupinu výrobcov vyhradeného výrobku sa vzťahujú tiež nasledovné všeobecné povinnosti:

a) výrobca sa musí zaregistrovať v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, ktorý vedie a aktualizuje Ministerstvo životného prostredia. V tejto súvislosti tiež musí oznamovať prípadné zmeny registrovaných údajov,

b) ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, musí si ustanoviť splnomocneného zástupcu v súlade so zákonom na plnenie povinností uložených zákonom o odpadoch,

c) musí zabezpečiť materiálové zloženie vyhradeného výrobku, jeho konštrukciu a jeho označenie v súlade so zákonom, pokiaľ mu táto povinnosť z neho vyplýva,

d) musí plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi vyhradeného prúdu odpadu v súlade so zákonom,

e) musí zabezpečiť plnenie cieľov ustanovených v prílohe č. 3 zákona,

f) musí zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v rozsahu a spôsobom uvedenom v zákone,

g) musí zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu vyhradeného prúdu odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie pre vyhradený prúd odpadu, ustanovených v prílohe č. 3 zákona,

h) musí viesť a uchovávať evidenciu a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje,

i) musí plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom vyhradeného výrobku v súlade so zákonom a ustanoveným spôsobom,

j) musí si vypočítať svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade so zákonom, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 15. júla,

k) musí si zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu v súlade so zákonom.

Organizácia zodpovednosti výrobcov

Pokiaľ sa chce podnikateľ aspoň sčasti vyššie uvedených povinností zbaviť, môže uzavrieť zmluvu o plnení vyhradených povinností medzi výrobcom vyhradeného výrobku a príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, kedy prechádza zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku za splnenie vyhradených povinností na túto organizáciu. Samozrejme ani toto nie je zadarmo a bez splnenia dodatočných povinností.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý si vyhradené povinnosti plní prostredníctvom organizácie a nie individuálne, je povinný organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou uzavrel zmluvu o plnení vyhradených povinností:

zákon o odpadoch a povinnosti pre e-shopárova) uhradiť skutočné náklady, po odpočítaní výnosov z uhrádzaného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z jeho výrobkov,

b) poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto výrobcu a nevyhnutne potrebnú súčinnosť,

c) bezodkladne oznámiť každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení, či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku, pokiaľ to môže mať vplyv na riadne plnenie vyhradených povinností,

d) predložiť na vyžiadanie doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov o množstve vyhradeného výrobku uvedeného na trh Slovenskej republiky, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.

Treba si tiež dávať pozor na to, že podľa zákona o odpadoch je podnikateľ oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s organizáciou bez udania dôvodu len k 31. decembru kalendárneho roka. Inak môže zmluvu vypovedať do 30 kalendárnych dní po zistení porušenia povinností organizácie.

zápis výrobcu vyhradeného výrobku - zákon o odpadochZápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti buď individuálne alebo priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy o plnení vyhradených povinností s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Ministerstvo potom vykoná zápis výrobcu vyhradeného výrobku do Registra výrobcov vyhradeného výrobku do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ktorá je v súlade so zákonom, a výrobcovi vyhradeného výrobku vydá do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zápisu potvrdenie o vykonanom zápise.

Bez toho, aby bol podnikateľ ako výrobca vyhradeného výrobku zapísaný v Registri, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike. To znamená, že pred touto registráciou majú podnikatelia zakázané dávať zákazníkom na tovar čo i len sáčky alebo akékoľvek iné obaly a tiež nemôžu rozposielať zákazníkom svoje letáky. Inak im hrozí v zmysle zákona vysoká pokuta.

Ďalšie povinnosti plynúce zo zákona o odpadoch

Zo zákona tiež vyplýva, že za držiteľa odpadu možno považovať každého jedného podnikateľa, ktorému v súvislosti s jeho činnosťou vznikne akýkoľvek odpad, ktorý má po istý čas v držbe (aj keď ho má napríklad v smetnom koši). S týmto titulom sú znova spojené ďalšie povinnosti, ako je napríklad vedenie evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním.

Zákon o odpadoch okrem uvedených povinností obsahuje ešte ďalšie množstvo povinností vzťahujúce sa na jednotlivých podnikateľov v závislosti od ich činnosti. Pokiaľ ste teda v zmysle zákona považovaný napríklad za výrobcu elektrozariadení, či batérií, resp. iného výrobcu, odporúčam obrátiť sa na odborníka v tejto oblasti, ktorý vám môže ohľadom vašich povinností poradiť. V prípade nesplnenia si povinností zo zákona totiž podnikateľom hrozia skutočne vysoké pokuty.

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať