Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Ako ovplyvní koronavírus elektronické obchody?

práva a povinnosti e-shopárov v čase koronavírusuOpatrenia a nariadenia vlády SR týkajúce sa zamedzenia šírenia neslávne známeho vírusu COVID 19 sa žiaľ dotýkajú každej sféry, pričom sa im nevyhli ani elektronické obchody a s tým spojené právne vzťahy. Aj keď sa situácia zo dňa na deň mení, elektronické obchody s rôznym predajným sortimentom môžu aj napriek pomerne prísnym nariadeniam vlády, stále prevádzkovať svoju činnosť. Možno teda dokonca predpokladať, že pozícia týchto obchodov v dôsledku tejto nečakanej krízy na rozdiel od kamenných predajní zosilnela. Každý majiteľ elektronického obchodu by mal preto vedieť, aké opatrenia a postupy sa na neho vzťahujú.

 

1. Je prevádzkovanie výdajní elektronického obchodu stále možné?

Mnohé elektronické obchody fungujú tak, že okrem doručovania tovaru na diaľku, je možné si u nich jednotlivý tovar prevziať aj osobne. Na to je však samozrejme potrebné mať zriadené výdajne tovaru. Nariadením vlády SR bol zakázaný maloobchodný predaj a predaj služieb vo väčšine obchodných prevádzok s niekoľkými výnimkami. Uvedené sa nevzťahuje na prevádzku internetových obchodov (e-shopov) a donáškových služieb. Rovnako sa v nariadení neuvádza, že by internetové obchody mali zákaz prevádzkovať výdajňu tovaru určenú skutočne iba na výdaj a prevzatie tovaru pri dodržiavaní iných odporúčaní a nariadení vlády SR (ako je napríklad už v súčasnosti povinné nosenie ochranných prostriedkov, dodržiavanie odstupu pri čakaní v rade a pod.). To znamená, že elektronický obchod napriek iným zákazom môže zatiaľ stále prevádzkovať výdajňu tovaru, pokiaľ pri jej prevádzke dodrží ostatné nariadenia, a tieto nebude nijako obchádzať.

 

2. Vybavovanie reklamácií v elektronickom obchode a 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy

Predávajúcich rovnako často zaujíma otázka, či je možné vo výdajniach tovaru elektronických obchodov prijímať aj reklamovaný tovar a tovar, ktorý zákazník predávajúcemu vráti, resp. odstúpi od zmluvy na tento tovar v rámci 14 dňovej zákonnej lehoty. Tak, ako sa vo vydaných nariadeniach doposiaľ nikde neuvádza, že by internetové obchody mali zákaz prevádzkovať výdajňu tovaru určenú iba na výdaj a prevzatie tovaru (ako to mnohé aj prevádzkujú), nariadenie nespomína ani zákaz prijímať v týchto výdajniach reklamovaný tovar, či tovar, od ktorého kúpy kupujúci odstupuje. 

Napriek tomu uvedené niektoré elektronické obchody riešia spôsobom, kedy za situácie, že tovar nie je nevyhnutné doručiť osobne, odporúčajú tento na reklamáciu zaslať poštou, resp. kuriérom. Vzhľadom na situáciu odporúčame rovnaký postup zaviesť každému elektronickému obchodu, aby sa predchádzalo zbytočnému kontaktu ich zamestnancov so zákazníkmi v prípadoch, kedy sa dá prevzatie riešiť aj iným spôsobom. 

Čo sa týka plynutia záručných lehôt, či lehôt na vybavenie reklamácie, tak v prípade elektronických obchodov by skutočne nemal byť problém reklamovaný tovar predávajúcemu doručiť a zachovať pri tom všetky zákonné lehoty. Rovnako by mala ostať zachovaná lehota na vybavenie reklamácie. Môže však nastať situácia, kedy elektronický obchod nie je schopný bez svojej viny vybaviť reklamáciu spotrebiteľa v zákonnej lehote a poskytnúť mu odborné posúdenie autorizovaného servisu, ktorého prevádzka je z karanténnych príčin zatvorená. Uvedenú situáciu kompetentné orgány doposiaľ formou opatrenia nevyriešili, no zastávame názor, že v takomto prípade by malo dôjsť k odpusteniu zmeškania lehoty z objektívnych dôvodov.

 

3. Hromadné rušenie zmlúv pre koronavírus?

Táto otázka trápi najmä elektronické obchody, ktoré mali zriadené zároveň aj kamenné prevádzky. Opakovane sa mnohí dopytujú, či títo môžu zrušiť, resp. vypovedať uzavreté nájomné zmluvy, kde majú kamenné predajne, a tak ostať iba pri prevádzkovaní elektronického obchodu. Opoveď nemožno podať jednoznačnú. Každý prípad je totiž nutné zhodnotiť individuálne. Vo všeobecnosti však platí, že pokiaľ sa jedná o nájomnú zmluvu uzavretú na dobu určitú,  je nutné vychádzať zo zmluvných dojednaní o možnosti jej ukončenia. Pokiaľ však zo zmluvy nevyplýva mžonosť bez udania dôvodu zmluvu kedykoľvek vypovedať, a ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami o možnosti vypovedať nájomný pomer uzavretý na dobu určitú, tak v danom prípade je nutné skonštatovať, že nájomnú zmluvu nemožno bez ďalšieho jednostranne vypovedať pred uplynutím dojednanej lehoty trvania zmluvy. Aplikácia ustanovení o výpovedi pri nájme na dobu určitú nie je preto možná, ibaže zákon alebo dohoda ustanovuje inak. To znamená, že v takom prípade môžete nájom ukončiť len na základe dohody s druhou zmluvnou stranou a jednostrannú výpoveď na tento prípad nemožno aplikovať. 

Rovnako, pokiaľ chcú jednotlivé obchody ukončiť, resp.vypovedať ďalšie zmluvy, ktoré majú uzavreté, nemožno tak urobiť len preto, že vo svete sa rozšíril nebezpečný vírus, so situáciou ktorou žiaľ nikto donedávna nerátal. Je preto nutné v prvom rade v jednotlivých prípadoch vychádzať zo zmluvy. Pokiaľ zmluva nejestvuje, je nutné vychádzať z príslušných zákonných ustanovení.

 

4. Zodpovednosť za škodu spôsobená tzv. vyššou mocou

Pálčivou otázkou nasledujúcich dní dozaista bude i to, či je predávajúci zodpovedný za škodu, ktorú kupujúcemu spôsobil napríklad v dôsledku neskorého dodania tovaru (porušením zmluvy) v dôsledku karanténnych opatrení zavedených na zabránenie šírenia koronavírusu. 

Pokiaľ by sa predávajúci do tejto situácie skutočne dostal a kupujúci by si u neho uplatňoval náhradu škody, v prvom rade je nutné dbať na fakt, že kupujúci vznik tejto škody v dôsledku včasného nedodania tovaru zo strany predávajúceho musí preukázať. Toto býva v praxi dosť obtiažne. 

Pre takéto prípady mávajú elektronické obchody dojednané v obchodných podmienkach zbavenie sa zodpovednosti za škodu spôsobenú tzv. vyššou mocou. Keďže šírenie nebezpečného vírusu nebolo bezpochyby dopredu možné predpokladať, je zrejmé, že aj koronavírus bude spadať pod definíciu vyššej moci, ktorej pôsobenie nemožno vopred predvídať. Pokiaľ teda obchodné podmienky predávajúceho takúto klauzulu v čase uzavretia zmluvy obsahovali, prezumujeme, že sa niet čoho obávať a zodpovednosti za škodu sa predávajúci môže zbaviť.

Na záver si vám dovoľujeme pripomenúť, že aktuálna situácia sa zo dňa na deň mení, a to najmä v dôsledku opakovane prijímaných nových opatrení. Preto vám odporúčame, aby ste túto neustále sledovali a v prípade, ak sa nariadenia vlády SR opätovne sprísnia, aby ste postupovali naďalej v ich zmysle v súvislosti s dodržiavaním opatrení pre zamedzenie ďalšieho šírenia nebezpečného vírusu COVID 19.

Pokiaľ ste nenašli odpovede na vaše otázky v našom článku, neváhajte sa na nás priamo obrátiť.

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať