Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Online registrácia ochrannej známky

Počet značiek vo svete každým rokom stúpa, a s tým sa zvyšuje aj dôležitosť ich ochrany. Podľa analýzy týždenníka The Economist sa v prípade 10 najhodnotnejších značiek viac než 20 % z ich tržnej hodnoty odvíja práve od ich značky, a nie iných atribútov. So zvyšujúcou sa koncentráciou na tomto poli nevyhnutne pribúda aj počet konfliktov. Vo výskume spoločnosti CompuMark v minulom roku až 85 % veľkých firiem zaznamenalo porušenie niektorej zo svojich ochranných známok. 

online registrácia ochrannej známky, ako a prečo zaregistrovať ochrannú známku

Vzhľadom na tieto informácie nie je až tak prekvapivé, že každý deň pribudne na svete okolo 10 000 žiadostí o nové registrácie. Napríklad taký L’Oréal si ich v minulom roku zaregistroval až 189. Pre firmy, ktoré chcú dlhodobo napredovať, sú budovanie a ochrana ich duševného vlastníctva veľmi dôležité a zanedbanie tejto oblasti sa môže ukázať ako fatálna chyba. Neraz sa stáva, že firma investuje nemalé prostriedky do budovania značky a propagácie produktu, aby potom musela zmeniť jeho meno, kvôli konfliktu s inou značkou. Niečo podobné zažilo, podľa vyššie zmieneného výskumu CompuMark, až 40 % korporácií. 

Ochranná známka pomôže vyhnúť sa takejto situácii. Pod ochrannou známkou sa rozumie najmä slovné, obrazové alebo kombinované označenie, ktoré pomáha odlíšiť vašu spoločnosť od konkurencie. Chráni predovšetkým názov alebo logo spoločnosti alebo produktu, na základe ktorého zákazníci identifikujú spoločnosť, kontaktujú ju alebo si objednajú jej produkty alebo služby. Po jej registrácii nikto vašu značku nebude môcť používať bez vášho súhlasu. Aj to je dôvod, prečo je pri nadnárodných korporáciách bežné, že požiadavka na registrovateľnosť značky je súčasťou zadania, ako aj zmluvy s brandingovými agentúrami. 

Oplatí sa investovať do ochrannej známky?

Existencia ochrannej známky má niekoľko benefitov:

  • Chráni reputáciu značky pred imitátormi, ktorí by mohli svojimi menej kvalitnými napodobeninami znížiť jej hodnotu v očiach zákazníkov.
  • Zjednodušuje expanziu na nové trhy, kde môžu bez rizika konkurovať zabehnutým hráčom, ako aj nadväzovať strategické partnerstvá.
  • Môže byť zdrojom príjmu, a to buď ako predmet licencie, alebo priame obchodné aktívum.
  • Jej existencia býva jednou z podmienok investorov pri vstupe do spoločnosti.

Z praxe vidíme, že mnoho našich klientov registráciu ochrannej známky začne riešiť až v bode, keď im jej neexistencia začne spôsobovať problémy – či už ide o nekalú súťaž zo strany konkurencie, alebo problém pri expanzii na nový trh. A vtedy je už často neskoro. 

Práve preto sa v tramaTM snažíme celý proces urýchliť a zjednodušiť. Vyskúšajte naše bezplatné overenie registrovateľnosti a zistite či je možné vašu značku ochrániť prostredníctvom ochrannej známky. 

Registrácia ochrannej známky prebieha online

Navyše, celý proces overenia a aj následnej registrácie dokážeme uskutočniť plne elektronicky. Tento aspekt, ktorý za bežných okolností znamená “len” rýchlosť a pohodlnosť, je v dnešných dňoch bohužiaľ nevyhnutnosťou.

Aby mohla byť vaša ochranná známka registrovaná, musí byť jedinečná, zaujímavá, fantazijná či už významom, alebo jednotlivými slovnými a/alebo grafickými prvkami. Ochranná známka musí jasne odlišovať vaše produkty od tovarov či služieb inej osoby. A zároveň platí, že totožná alebo podobná známka ešte nie je registrovaná inou spoločnosťou v rovnakej triede tovarov a služieb.

Možnosti registrácie ochrannej známky

Existuje viacero možností, ako si viete zaregistrovať ochrannú známku:

  • Jedna alternatíva sú špecializované právne kancelárie, ktoré sa zameriavajú na ochranu duševného vlastníctva. Vzhľadom na ich špecializáciu môžete očakávať vysokú kvalitu, ale aj cenu s tým spojenú. 
  • Druhou, najčastejšou voľbou sú klasické advokátske kancelárie. Tie sú lacnejšie, ale vzhľadom na to, že s touto agendou nemajú až tak veľa skúseností, ich úspešnosť býva nižšia. 
  • Ďalšia možnosť je podať prihlášku sám. Je to najlacnejšia alternatíva, avšak bude vás stáť najviac času a vaša šanca na úspech bude výrazne nižšia.

Špecialisti na ochranné známky majú mieru úspešnosti zápisu ochrannej známky viac ako štvornásobne vyššiu v porovnaní s prípadmi, keď osoby požiadajú o zápis svojpomocne. Pri prihláškach podaných prostredníctvom experta na ochranné známky je miera úspešnosti (pomer medzi úspešnými a neúspešnými prihláškami) približne 17:1. Prihlášky podané svojpomocne majú pomer približne 4:1, čo je viac než 4-krát horší pomer.

Koľko trvá registrácia ochrannej značky?

Deň podania žiadosti o zápis ochrannej známky je rozhodujúci pri určení, kto má prednosť pri registrácii ochrannej známky a v nadväznosti na to aj pri jej používaní. Registrácia trvá v závislosti od typu známky 4 až 12 mesiacov. Dĺžky konania sa netreba obávať, pretože po úspešnom zápise je značka chránená ku dňu podania žiadosti o registráciu.

Postup úradu pri vybavovaní vašej ochrannej známky môžete sledovať v registri ochranných známok na oficiálnych stránkach úradu daného štátu alebo na stránkach TMview. Po vyhľadaní názvu vašej známky získate prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú zápisu. Trvanie registrácie závisí od typu známky, o ktorý sa jedná. Pri Fast-track procese Európskej ochrannej známky to môžu byť 4 mesiace, v USA však môže trvať zápis pokojne aj rok. 

Ako prebieha registrácia ochrannej značky?

Štandardný postup úradu je nasledovný:

  • Po podaní prihlášky urobí úrad prieskum zápisnej spôsobilosti vášho označenia ako ochrannej známky, čo trvá od jedného týždňa (EUIPO fast track), po 2 mesiace (pri národných známkach).
  • Ak bude všetko v poriadku, úrad prihlásené označenie zverejní v registri na 1-3 mesiace, počas ktorých môže ktokoľvek podať námietky proti zápisu.
  • Ak žiadny subjekt námietky nepodá, úrad označenie zapíše do registra ako ochrannú známku a vydá o tom osvedčenie. Táto administrácia trvá približne ďalší mesiac až dva.

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Na základe žiadosti majiteľa ochrannej známky (podanej najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti) úrad za poplatok platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov, a to aj opakovane.

avatar
Autor: Igor Demčák Patentový právnik tramatm.com

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať