Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Funkcie a výhody ochrannej známky

ako zaregistrovať ochrannú známku

Ochranná známka kolekcie športového oblečenia ViGi® Fashion

Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov, t. j. identifikovať tovary alebo služby jednej osoby vo vzťahu k tovarom alebo službám iných osôb v očiach spotrebiteľskej verejnosti.

Ďalšia funkcia ochrannej známky je súťažná a propagačná – nadobudnúť a zachovať obchodno-súťažnú pozíciu prezentáciou značkových produktov.
Spotrebitelia si cenia ochranné známky, ich reputáciu, imidž a požadovanú kvalitu s ňou spojenú, a sú ochotní zaplatiť viac za výrobok označený ochrannou známkou, ktorú uznávajú a ktorá napĺňa ich očakávania. Preto vlastníctvo ochrannej známky s dobrým imidžom a reputáciou predstavuje pre firmu náskok pred konkurenciou. Imidž a reputácia firmy vytvárajú dôveru, ktorá je základom vybudovania si vernej klientely a upevnenia pozície firmy na trhu.

Prehľad hlavných výhod ochrannej známky:

  • zabezpečuje, že spotrebitelia môžu rozlišovať medzi výrobkami,
  • sú marketingovým nástrojom a základom na budovanie imidžu a reputácie,
  • môžu byť predmetom licencie, a teda priamym zdrojom zisku z poplatkov,
  • môžu byť cenným obchodným aktívom,
  • môžu byť užitočné na získavanie financií.

 

Registrácia dáva firme výlučné právo zabrániť komukoľvek používať označenie zhodné alebo zameniteľné s vašou ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby. Ak konkurent použije podobnú alebo zhodnú ochrannú známku, budú spotrebitelia pri kúpe oklamaní, mysliac si, že kupujú váš výrobok. Toto môže zapríčiniť nielen pokles vášho zisku, ale aj uškodiť vašej reputácii a imidžu firmy, najmä ak je konkurenčný výrobok podradnej kvality.

Podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky upravuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V zmysle tohto zákona, prihláška ochrannej známky sa môže týkať len jedného označenia.
Majiteľ môže používať ochrannú známku najmä na tovaroch a ich obaloch, na reklamných materiáloch v takej forme, v akej je zapísaná v registri, prípadne vo forme líšiacej sa v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť. Preto je potrebné prihlásiť také označenie, ktoré mienite používať. Ak budete používať viac označení a máte záujem ich chrániť, potrebné je podať na každé označenie samostatnú prihlášku ochrannej známky.

Správne poplatky

Platia sa podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na účet úradu.
Podanie prihlášky ochrannej známky
do troch tried tovarov alebo služieb ……………………………………………………… 166 EUR
Za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ………………………………..… 20 EUR
Pri elektronickom podaní cez slovensko.sk dochádza k zníženiu poplatkov o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, najviac však o 70 EUR.

Podrobnosti o uhradení platby nájdete na stránke: http://www.upv.sk/?ochranne-znamky-spravne-poplatky

Náležitosti žiadosti o zápis ochrannej známky

O zápis ochrannej známky do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade. Vyplnená prihláška ochrannej známky na predpísanom tlačive, ktorú môže podať fyzická alebo právnická
osoba musí obsahovať:
a) žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky,
b) identifikačné údaje prihlasovateľa,
c) identifikačné údaje zástupcu prihlasovateľa, ak je prihlasovateľ zastúpený,
d) vyjadrenie prihlasovaného označenia,
e) zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka,
f) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu.

Vymedzené tovary alebo služby, pre ktoré je označenie prihlásené, sa v prihláške ochrannej známky uvedú v poradí tried medzinárodnej klasifikácie podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb spolu s príslušným číslom triedy tejto klasifikácie. Triedniky sú zverejnené na stránke úradu: http://www.upv.sk/?ochranne-znamky-systemy-triedenia

Ako prebieha konanie o prihláške ochrannej známky?

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá neskôr prihlášku obsahujúcu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. Úrad preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Do zápisu ochrannej známky do registra je možné tretími osobami podať písomné pripomienky z dôvodu naplnenia podmienok § 5 zákona o ochranných známkach, na ktoré úrad prihliadne pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra. Osoba, ktorá podala pripomienky sa nestáva účastníkom konania. V prípade, že sú splnené všetky ustanovené podmienky, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). Ak do troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané námietky proti zápisu označenia do registra, úrad prihlásené označenie zaregistruje.

Ochranná doba ochrannej známky

Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu.
Na základe žiadosti majiteľa o obnovu zápisu ochrannej známky podanej najskôr v poslednom roku ochrannej doby, nie však neskôr ako šesť mesiacov po jej uplynutí, sa ochranná doba ochrannej známky obnoví vždy o ďalších desať rokov.

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ® .
Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Rešerš

Aby ste predišli prípadnému porušeniu práv majiteľa/prihlasovateľa ochrannej známky/prihlášky ochrannej známky so skorším právom prednosti, je možné podať žiadosť o vykonanie rešerše aj pred podaním žiadosti o zápis. Úrad vykoná rešerš na základe písomnej žiadosti.
http://www.upv.sk/?resersne-sluzby

Databázy ÚPV SR, tlačivo žiadosti o zápis ochrannej známky, informácie o podaní prihlášky ochrannej známky všeobecné informácie o úrade, súvisiace predpisy, medzinárodné dohovory, formuláre, poplatky, a pod. sú zverejnené na internete na stránke:
http://www.upv.sk/?ochranne-znamky

 


Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Túto úlohu plní na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike.

Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.

avatar
Autor: Ing. Lucia Bocková Vedúca klientského centra Úradu priemyselného vlastníctva SR

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať