Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Aké zmeny v online nakupovaní prináša zákon o ochrane spotrebiteľa?

zákon o ochrane spotrebiteľa 102/2014Zákon 102/2014 Zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť 13.6.2014.

Viete, aké povinnosti vám z neho plynú?

Zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti majiteľov www stránok, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby, na základe tzv. zmluvy uzavretej na diaľku, event zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov.

Zmluvou na diaľku sa pritom rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá je dohodnutá a uzavretá prostredníctvom jedného alebo viacerých diaľkovej komunikácie (e-shop, telefón, fax, e-mail, …) bez fyzickej prítomnosti oboch strán.

Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov je akákoľvek zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za fyzickej prítomnosti oboch zmluvných strán – napr. na predajnej akcii.

Predajná akcia je organizovaná napr. pozvánky, pre presne stanovený počet spotrebiteľov, jej cieľom je prezentovať, ponúkať alebo predávať tovar alebo službu a do 15 dní dosiahnuť uzavretie zmluvy so spotrebiteľom.

Aké povinnosti vyplývajú zo zákona 102/2014 pre majiteľov e-shopov?

1. Predávajúci je povinný oznámiť spotrebiteľovi  pred samotným uzatvorením zmluvy (pred odoslaním objednávky):

 • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby
 • obchodné meno, sídlo a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail)
 • celkovú cenu tovaru, služby vrátane DPH, príp. iných daní
 • platobné a dodacie podmienky, taktiež aj dodaciu lehotu
 • informácie o práve odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní (doteraz bolo do 7 pracovných dní)
 • informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy a o nákladoch, ktoré v tomto prípade bude spotrebiteľ znášať v súvislosti s vrátením tovaru, rovnako aj informácie o nemožnosti odstúpenia od zmluvy v konkrétnych prípadoch
 • informácie o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné plnenie služby
 • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za poškodenie tovaru alebo služby
 • informácie o záruke poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
 • informácie o kódexoch správania
 • informácie o dĺžke trvania zmluvy (v prípade zmluvy určitej či neurčitej, alebo v prípade zmluvy, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť) …
 • príp. informácie o minimálnej dĺžke trvania záväzku vyplývajúceho zo zmluvy
 • informácie o funkčnosti, rovnako aj technických opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu
 • informácie o kompatibilite elektronického obsahu
 • informácie o možnosti a podmienkach vyriešenia sporu alternatívnym spôsobom (mimosúdnou cestou)

2. Pri odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:

 • najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby (rovnakým spôsobom, ako použil spotrebiteľ pri svojej platbe, event. podľa dohody)
 • v prípade, že si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy ako najlacnejší, nie je predávajúci povinný dodatočné náklady uhradiť
 • pripraviť formulár pre odstúpenie od zmluvy (vzor nájdete v samotnom zákone v prílohe č.3)

3. Pokiaľ predávajúci doteraz potrebné informácie nezakomponoval do obchodných podmienok, bude ich musieť rozšíriť, taktiež musí poskytnúť možnosť uložiť si potvrdenie objednávky ako PDF či v e-mailovej podobe.

4. V prípade, že bola zmluva dohodnutá telefonicky, je nutné ju schváliť podpisom spotrebiteľa v písomnej podobe (nahrávka telefonického rozhovoru nie je považovaná za dôkaz). Predávajúci teda musí spotrebiteľovi zaslať zmluvu napr. e-mailom alebo poštou.

5. Pri posielaní  predfaktúry a faktúry vo formáte PDF, je predajca povinný odoslať ako prílohu reklamačné a dodacie podmienky vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy.

Čo zákon 102/2014 prináša samotným zákazníkom – spotrebiteľom?

Definuje presné podmienky:

1. odstúpenia od zmluvy, uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ vás predávajúci dostatočne neinformuje o vašich právach, od zmluvy môžete odstúpiť až do 12 mesiacov. Od zmluvy je možné do 14 dní odstúpiť bez udania dôvodu, a to i v prípade, že ste si zakúpili elektronický obsah – mp3 či predplatné časopisu. Od zmluvy môžete taktiež odstúpiť aj v prípade, že si predávajúci nesplnil svoje povinnosti, ešte pred dodaním tovaru.

2. Vrátenia tovaru – najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

3. V prípade, že ste odsúhlasili zmluvu na diaľku, resp. zmluvu mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, máte právo na potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči – CD, USB, pamäťová karta.

V budúcom článku vás budeme informovať, ako je na zmeny vyplývajúce z uvedeného zákona pripravený náš redakčný systém Flox 2.0.

Banner pre tvorbu web stránky

Tvorba web stránky, tvorba eshopu banner

Zdroj:

Zákon 104/2014 o ochrane spotrebiteľa

 

avatar
Autor: Jana Kvasnicová V BiznisWebe pracujem od r. 2009, začínala som na supporte, kde som mala skvelú príležitosť zoznámiť sa s reálnymi potrebami a otázkami podnikateľov či majiteľov e-shopov a webstránok. A preto sa snažím hľadať také témy, ktoré vám ponúknu užitočné odpovede. Máte iný názor? Budem vďačná za váš feedback - kvasnicova@biznisweb.sk :)

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať