Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Nebojme sa paragrafov – 20 krokov ako vytvoriť bezchybné obchodné podmienky

Ak prevádzkujete e-shop na internete, je vám iste známe, že musí mať vlastné obchodné podmienky. V opačnom prípade vám hrozí pokuta. Predajom tovaru, či služieb na internete totiž ako predajca uzatvárate so zákazníkom zmluvu na diaľku a obchodné podmienky, s ktorými zákazník prejaví svoj súhlas.  Je to vlastne vstupná brána do spoločného obchodu, s dojednaniami tejto kúpnej zmluvy. A všeobecné pravidlo ,,clara pacta – boni amici, teda ,,dobré zmluvy robia dobrých priateľov“, čo nielen pre prípad možných budúcich sporov, zaiste oceníte.

Ako teda vytvoriť dobré obchodné podmienky, v súlade so zákonom a zároveň také, ktoré okrem iného ochránia vás ako predajcu?

ako vytvoriť obchodné podmienky pre e-shopČo musia obsahovať všeobecné obchodné podmienky e-shopu?

Aké informácie musí dostať zákazník ešte pred odoslaním objednávky presne definuje Zákon o ochrane spotrebiteľa:

1/ hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby – čo musí popis týchto vlastností obsahovať, závisí samozrejme od konkrétneho predávaného tovaru, či služby. Pri popise týchto vlastností je preto rozdiel, či ste predajcom napr. potravín, oblečenia, pracovného náradia, atď.

2/ údaje predávajúceho –  sem patrí obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, telefónne číslo a ďalšie dôležité údaje ako IČO, označenie registra a číslo zápisu, e-mailová adresa, DIČ, názov a adresa dozorného orgánu. Predávajúci tiež musí uviesť adresu, na ktorej si zákazník môže uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto líši od jeho sídla.

3/ celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane DPH – táto informácia samozrejme závisí od konkrétneho tovaru, či služby a uvádza sa priamo pri konkrétnom produkte.

4/ náklady na dopravu, dodanie, poštovné, iné náklady a poplatky – aj túto informáciu sa zákazník musí dozvedieť vopred bez ohľadu na to, či bude uvedená vrámci obchodných podmienok alebo pri každom tovare zvlášť.

5/ cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ak ide o číslo so zvýšenou tarifou

6/ platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu dodania, informáciu o vybavovaní reklamácií a sťažností – zákazník musí byť okrem platobných podmienok oboznámený aj o dostupnosti tovaru a lehote jeho dodania (či je tovar skladom, do koľkých dní ste schopný tento tovar odoslať, atď).

7/ informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu – podľa zákona musí predajca zákazníkovi okrem tejto informácie zároveň poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy.

8/ informáciu o znášaní nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy

9/ informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za poskytnuté plnenie – toto platí v prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy po tom, čo na ňu udelil vyslovený súhlas.

10/ informáciu o tom, kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

11/ informáciu o tom, že je predávajúci zodpovedný za vady tovaru alebo služby – predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby počas záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na daný tovar, či službu.

12/ informáciu o prísnejších podmienkach záruky – toto sa vzťahuje na tovar, ktorého záruka je podmienená napríklad určitým spôsobom používania.

13/ informáciu o existencii príslušných kódexov správania – platí pre prípad, ak sa predávajúci takýto kódex zaviazal dodržiavať.

14/ informáciu o dĺžke trvania zmluvy

15/ informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa – ak zo zmluvy plynie takýto záväzok pre spotrebiteľa.

16/ informáciu o povinnosti zaplatiť preddavok – toto sa samozrejme nevzťahuje na každý prípad, iba ak to vyplýva zo zmluvy. Ak teda ako predávajúci požadujete od zákazníka platbu vopred, musíte ho o tejto skutočnosti informovať dopredu.

17/ informáciu o funkčnosti, vrátane použitelných technických ochranných opatrení na zabezpečenie obsahu a o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom – tieto informácie sú samozrejme špecifické a vzťahujú sa iba na tovar s elektronickým obsahom.

18/ predávajúci je tiež povinný uviesť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov – v súvislosti s touto informáciou je potrebné uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

19/ predávajúci je okrem vyššie uvedeného povinný tiež zabezpečiť, aby bol zákazník informovaný o tom, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Najvhodnejším spôsobom je uviesť to pri konečnom tlačidle objednávky v košíku ako: „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Podľa zákona, ak by ste si túto povinnosť nesplnili, zákazník nie je povinný za tovar, či službu zaplatiť.

20/ dôležité je tiež informovať zákazníka o osobných údajoch, ktoré sa budú spracovávať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré by nijaký prevádzkovateľ aj s ohľadom na vysoké pokuty, nemal prehliadnuť.

Nechajte si vypracovať obchodné podmienky šité na mieru priamo pre váš e-shop – kontaktujte našu právnickú kanceláriu BANOS.sk. Radi vám pomôžeme ochrániť váš e-shop.

1475603965_paragraphKam umiestniť Všeobecné obchodné podmienky?

Zákon nepredpisuje miesto, kde musí byť umiestnený odkaz. Odporúčame ich umiestniť pri vyššie uvádzanom tlačítku s názvom „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“.

súhlas s obchodnými podmienkami

ukážka z praxe – Súhlas s obchodnými podmienkami v e-shope od BiznisWeb.sk

Pri objednávaní tovaru musí kupujúci „súhlasiť“ so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a  Ochranou osobných údajov, t.j. pokiaľ  neodklikne checkbox, ktorým vyjadruje svoj súhlas s vyššie uvedeným, nemôže byť jeho objednávka úspešná (checkbox nesmie byť predkliknutý!). Text by sa mal nachádzať pri potvrdení objednávky, približne v takomto znení:

„Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami (link na ich znenie), Reklamačným poriadkom (link na ich znenie) a Ochranou osobných údajov (link na ich znenie), porozumel som ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasím.“

1475603965_paragraphMôžem do obchodných podmienok zakomponovať vlastné zmluvné dojednania?

Okrem tých zákonných, môžete doplniť akékoľvek vlastné zmluvné dojednania. Podmienkou však je, aby neodporovali zákonu, resp. ho neobchádzali. V praxi sa často stáva, že predávajúci sa dojednaniami v obchodných podmienkach snaží chrániť svoje záujmy, avšak ako bolo uvedené, je dôležité, aby tieto neodporovali zákonu.

Ak je teda v zákone určená lehota, túto nemožno skrátiť, možno ju však predĺžiť. Takisto si predávajúci v rámci obchodných podmienok nemôže svojvoľne upraviť dojednanie, ktoré by bolo v rozpore so zákonným znením. Ako príklad, kedy by predávajúci konal v rozpore so zákonom, možno uviesť snahu predávajúceho vopred sa vyviniť zo zodpovednosti za vady, ktoré by sa v budúcnosti mohli prejaviť, a za ktoré naopak v zmysle zákona zodpovedá.

1475603965_paragraphKto môže vytvoriť všeobecné obchodné podmienky?

Všeobecné obchodné podmienky nemusí robiť právnik, môžete si ich vytvoriť aj sami. Zosúladenie obchodných podmienok so je zákonom pomerne zložité a závislé od konkrétnej činnosti konkrétneho podnikateľa, je však vhodné obrátiť sa na odborníka, ktorý vám ich vyhotoví na mieru, bez prípadných zákonných nedostatkov.

1475603965_paragraphKto kontroluje súlad obchodných podmienok so zákonom a aké sankcie hrozia v prípade zistených porušení?

Kontrolu nad poskytovaním všetkých zákonných informácií, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, aj v prípade zistenia pochybenia udeľuje nemalé pokuty.

Výška pokuty je závislá od konkrétneho prípadu a samozrejme, zisteného porušenia. Nie je výnimkou, ak je za identické porušenie zákona udelená jednému predávajúcemu 100 € pokuta a druhému 1 000 €. Konečné rozhodnutie je teda vždy na kontrolnom orgáne a môže sa odvíjať od rôznych faktorov, ako je počet porušení, veľkosť e-shopu, a pod.

Zákon stanovuje, čo musia všeobecné obchodné podmienky obsahovať (§ 3 zákona č. 102/2014 Z.z.), pričom je jasné, že absencia niektorej z nich znamená automatické uloženie pokuty. Zvlášť sú pokuty udeľované za proces objednávky produktu či služby, alebo nereagovanie na zákonné odstúpenie od zmluvy. Nezabudnite na nové povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o alternatívnom riešení sporov, na základe ktorého musí e-shop povinne spolupracovať pri zmierlivom riešení sporu.

1475603965_paragraphPozor na likvidačné pokuty!

Ukladaná pokuta sa v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. môže vyšplhať až do výšky 33 000 € a pri porušení povinností podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa do 66 400 €, čo môže byť pre nejedného podnikateľa likvidačné. Na vypracovaní dobrých obchodných podmienok a ich súlade s právnym poriadkom, si preto dajte naozaj záležať.

Nikto z nás by nebol nadšený, ak by mu bola udelená podobná pokuta ako v tomto prípade – Rozhodnutie SOI o udelení pokuty.

Veríme, že sme vám prehľadom 20 najdôležitejších krokov pre vytvorenie skvelých a hlavne legislatívne správnych obchodných podmienok pomohli. No, ak by ste predsa len mali problémy alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme s akýmkoľvek právnym problémom.

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Advokát JUDr. Róbert BÁNOS - „Tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia.” V pobočke právnickej kancelárie BANOS.sk vás to radi naučia. Zájdite k nim na konzultáciu do Bratislavy, Dunajskej Stredy, Galanty, Trenčína, Vrábľov či Žiliny a ochráňte svoje podnikanie tak, ako najväčšie e-shopy na Slovensku.

Diskusia k článku